Äädikhape + lahjendused

Artikli nimi: Äädikhape
Äädikhappe lahjendused: vastavalt tellimusele

Kemikaali nimi: etaanhape

Äädikhappe sünonüümid: äädikas, Kontsentreeritud etaanhapet nimetatakse jää-äädikhappeks, toidulisaaine E260

Äädikhappe molekulvalem: CH3COOH
INDEX: 607-002-00-6
CAS: 64-19-7
EC: 200-580-7

Äädikhappe kasutusalad: Toiduainetetööstus
Tööstuslik kasutus: Tootmine, jaotus, segude koostamisel, vaheainena, puhastusvahendina, laborikemikaal, veepuhastuskemikaal.
Proffesionaalne kasutus: puhastusvahendina, agrokeemias, veepuhastuskemikaal
Tarbija kasutus: puhastusvahendina, agrokeemias

soovitavtuleohtlikÄädikhappe klassifikaltsioon:
Ettevaatust
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Äädikhappe kirjeldus:
Olek: värvuseta, spetsiifilise terava lõhnaga hügroskoopne vedelik
pH 2,4 (1,0M lahus)
külmumispunkt: 16,6 °C
keemispunkt: 117,9 °C
leekpunkt: 39 °C
Suhteline tihedus 20 °C juures: 1,049
Lahustuvus vees (20 °C): täielikult
Lahustuvus teistes lahustites: piiritus, eeter

Äädikhappe käitlemine:
Väldi aine sattumist silma, nahale, riietele. Väldi aurude sissehingamist. Kasuta kaitsevahendeid. Eemalda saastunud rõivad ja pese enne taaskasutust. Pesta põhjalikult peale tööd.
Väldi kuumust, lahtist tuld, sädemeid. Ära suitseta! Maanda konteinerid ja kemikaali vastuvõtuseadmed. Kasuta plahvatus- ja sädemevabu seadmeid. Väldi staatilise elektri teket. Kaitse konteinereid füüsiliste löökide eest. Hoida eemal kokkusobimatutest materjalidest.
Jälgida, et töökoha lähedal on silmaloputusdušš ja esmaabidušš.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.

Äädikhappe ladustamine:
Hoiustada kuivas hästiventileeritavas jahedas (15 – 25 °C) ja kuivas ruumis eraldi kokkusobimatutes materjalidest: alused, amiinid, oksüdeeruvad ained. Hoidu füüsiliste löökide eest.
Hoida eemal lahtisest tulest, süttimisallikatest, kuumadest pindadest. Ladustusruumis peab olema silt „SUITSETAMINE KEELATUD!“.

Realisatsioon: 1 aastat tootmiskuupäevast