Alumiiniumpulber

Artikli nimi: Alumiiniumpulber
Alumiiniumpulber PA alumiiniumi pulber
Alumiiniumpulber PP alumiiniumi peen pulber
Alumiiniumpulber PAP alumiiniumi peen pulber

Kemikaali nimi: Alumiinium

Alumiiniumpulberi sünonüümid:

Alumiiniumpulberi molekulvalem: Al
INDEX: 013-002-00-1
CAS: 7429-90-5
EC: 231-072-3

Alumiiniumpulberi kasutusalad:
Alumiiniumpulber PA Kasutamiseks pürotehnikas, metallurgias, keevitamisel jm.
Alumiiniumpulber PP Kasutamiseks pürotehnikas, metallurgias, keevitamisel jm.
Alumiiniumpulber PAP Kasutamiseks alumiiniumpigmendina
tuleohtlik
Alumiiniumpulberi klassifikatsioon:
Ettevaatust
Water-react. 2 – H261 Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase.
Flam. Sol. 1 – H228 Tuleohtlik tahke aine.

Alumiiniumpulberi kirjeldus:
Olek: Tahke pulberjas lõhnatu hall aine
Pulbri osakese suurus:
Alumiiniumpulber PA 0 – 2500 μm
Alumiiniumpulber PP < 355 μm
Alumiiniumpulber PAP < 80 μm
sulamispunkt: 659 °C
keemispunkt 2400 °C
süttimistemperatuur 320 – 540 °C
Lahustuvus vees (20 °C): Aine ei lahustu vees. Aine võib vette sattumisel süttida. Aine dispersiooni astme tõusuga tõuseb aine plahvatusohtlikus
Lagunemistemperatuur: > 400 °C

Alumiiniumpulberi käitlemine:
Käidelda adekvaatse ventilatsiooniga ruumis. Kontrollida perioodiliselt aine tolmu sisaldust töökeskkonnas. Kasutada hermeetilist süsteemi. Vältida tolmu teket. Väldi lahtist leeki, soojusallikaid, sädemeid tekitavaid töid (keevitamine, jootmine, drellpuuri kasutamine jms.). Mitte suitsetada! Rakenda ettevaatusabinõusid staatiliste elektrilaengute vältimiseks. Vältida pakendi loopimist, veeretamist, kukkumist. Vältida kokkupuudet veega.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Kanda sobivaid kaitsevahendeid. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist.
Organiseerida jäätmete kogumine ja jäätmekäitlus. Ainet mitte lasta keskkonda, atmosfääri. Kasutada tolmupüüdjaid.

Alumiiniumpulberi ladustamine:
Hoiustada jahedas (alla 35 °C temperatuuril) ja kuivas ilmastikuolude eest kaitstud ruumis tihedalt suletuna vertikaalselt seisvas originaal pakendis. Vältida tuleallikaid. Ladustada küttekehadele mitte lähemal kui 1,5 m. Mitte ladustada koos oksüdeerijatega, kergeltsüttivate ainete ja põlevate vedelikega.
Vältida ainega täidetud trumlite kukkumine ja pakendi terviklikkuse lõhkumine.

Säilitusaeg: üks aasta tootmiskuupäevast.