Alumiiniumsulfaat

Artikli nimi: Alumiiniumsulfaat (Alumiinium sulfaat tekatetrahüdraat)

Kemikaali nimi: Alumiiniumsulfaat

Alumiiniumsulfaadi sünonüümid:

Alumiiniumsulfaadi molekulvalem:
Al2(SO4)3 × n H2O (n = 14, 15) Alumiinium sulfaat tekatetrahüdraat
Al2(SO4)3 Alumiinium sulfaat
INDEX: –
CAS: 16828-12-9 Alumiinium sulfaat tekatetrahüdraat
10043-01-3 Alumiiniumsulfaat
EC: 233-135-0

Alumiiniumsulfaadi kasutusalad: vee puhastuskemikaal, heitvee käitlemine, paberitööstus

soovitavAlumiiniumsulfaadi klassifikatsioon:
Ettevaatust
Silmakahjust. 1 H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi*
*Tootja klassifikatsioon

Alumiiniumsulfaadi kirjeldus:
Olek: lõhnatu, värvitu kristalliline
pH ~ 3 10% lahus
sulamispunkt: 650 °C
Lahustuvus vees (20 °C ): ~ 629 g/l
Lagunemistemperatuur: > 400 °C

Alumiiniumsulfaadi käitlemine:
Käidelda adekvaatse ventilatsiooniga ruumis. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Sulge pakend kohe pärast kasutamist. Väldi tolmu teket. Väldi tolmu sissehingamist, väldi aine sattumist silma, nahale, riietele. Kanda sobivaid kaitsevahendeid. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.

Alumiiniumsulfaadi ladustamine:
Hoiustada jahedas, kuivas (aine on hüdroskoopne) ruumis. Põrand peab olema happekindel. Väldi kokkupuudet alustega ja oksüdeerijatega. Aine on hüdroskoopne, vältida niiskust ja kokkupuudet veega.