Ammoniaagi vesilahus

Artikli nimi: Ammoniaagi vesilahus 20 – 30%

Kemikaali nimi: Amminiaak

Ammoniaagi vesilahuse sünonüümid: Ammooniumhüdroksiid, ammoniaakvesi

Ammoniaagi vesilahuse molekulvalem: NH4OH (NH3+H2O); NH3 = Ammoniaak
Ammoonium …% ammoonium anhüdriid
INDEX: 007-001-01-2 007-001-00-5
CAS: 1336-21-6 7664-41-7
EC: 215-647-6 231-635-3

Ammoniaagi vesilahuse kasutusalad: Ammoniaagi vesilahus on mitmeotstarbeline tööstuskemikaal: põllumajanduses väetisena ja lämmastikväetiste koostises, keemiatööstuses, tekstiili, naha ja karusnaha tööstuses, elektri-, auru-, gaasi-, veevarustus ja reoveekäitlemisel, pH-regulaatorina, toiduainetööstuses, meditsiinis ja mujal.

keskkonnaohtnahaarritussoovitavAmmoniaagi vesilahuse klassifikaltsioon:
Ettevaatust
Nahasöövit. 1B H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
Metalle söövitav H290 Võib söövitada metalle
STOT SE 3; H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
Vesikeskk. äge 1 H400 Väga mürgine veeorganismidele.

Ammoniaagi vesilahuse kirjeldus:
Olek: selge värvitu kuni kollakas terava ja ärritava lõhnaga vedelik
pH > 11 (1% vesilahus)
suhteline tihedus: ≥1,2 g / cm3

Ammoniaagi vesilahuse käitlemine:
Väldi aurude sissehingamist, väldi aine sattumist silma, nahale, riietele. Enne tööleasumist peavad töötajad saama spetsiaalse koolituse ammoniaakveega töötamiseks. Kasuta hermeetisi seadmeid. Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamust.
Järgige kõiki tuleohutusemeetmeid (mitte suitsetada, vältida lahtist leeki ning kõrvaldada kõik võimalikud süüteallikad).
Vältida leket keskkonda. Kontrolli saasteaine (ammoniaagi) taset töökeskkonnas.
Käitlemis- ja hoiupaigas peab esmaabivahendina kättesaadav olema puhas kraanivesi.
Vältige aine kokkupuudet värviliste metallidega nagu vask, messing, pronks, alumiinium, tina, tsink või galvaniseeritud metallid.

Ammoniaagi vesilahuse ladustamine:
Hoiustada jahedas, kuivas hästi ventileeritavas ruumis tihedalt suletud mahutites. Mahutid peavad olema varustatud turvaklapiga. Pudeleid ei tohi ainega täita ääreni. Vältida otsesest päikesevalgust ja soojusallikaid. Vältige aine kokkupuudet värviliste metallidega nagu vask, messing, pronks, alumiinium, tina, tsink või galvaniseeritud metallid. Vältige mehhanilisi lööke.
Hoiustada eraldi kokkusobimatutest ainetest (happed, orgaanilised ained, mõned metallid ning nende soolad)
Välditavad materjalid: alumiinium, vask, vasesulamid, tsink, tsingi sulamid, tina, polüestervaigud ja PVC.