Ammooniumkloriid

Artikli nimi: ammooniumkloriid

Kemikaali nimi: ammooniumkloriid

Ammooniumkloriidi sünonüümid: salmiaak

Ammooniumkloriidi molekulvalem: AlCl3
INDEX: 017-014-00-8
CAS: 12125-02-9
EC: 235-186-4

Ammooniumkloriidi kasutusalad: väetissegudes, elektroonilistes komponentides, metallpindade töötlus jm.

nahaarritusAmmooniumkloriidi klassifikatsioon:
Hoiatus
Acute Tox. 4 H302 Allaneelamisel kahjulik
Eye Irrit. 2 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Ammooniumkloriidi kirjeldus:
Olek: Valkjas lõhnatu kristalliline või granuleeritud pulber.
pH 5,5 (1% vesilahus)
sulamispunkt: Ei sula, sublimeerib 338 °C
Lahustuvus vees (20 °C ): lahustub

Ammooniumkloriidi käitlemine:
Käidelda adekvaatse ventilatsiooniga ruumis. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Sulge pakend kohe pärast kasutamist. Vältida tolmu tekitamist ja takistada selle tuulega hajumist. Vältida kontakti silmade, naha ja riietega. Kanda sobivaid kaitsevahendeid.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist

Ammooniumkloriidi ladustamine:
Hoiustada originaalpakendis jahedas, kuivas hästi ventileeritavas ruumis. Kaitske niiskuse eest. Hoida eemal leelistest ja leeliselistest ainetest, nitrititest, oksüdeerijatest, naatriumnitraadist.

Realisatsioon: 2 aastat tootmisest