Ammooniumsulfaat

Artikli nimi: ammooniumsulfaat

Kemikaali nimi: ammooniumsulfaat

Ammooniumsulfaadi sünonüümid:

Ammooniumsulfaadi molekulvalem: (NH4)2SO4
INDEX:
CAS: 7783-20-2
EC: 231-984-1

Ammooniumsulfaadi kasutusalad: Üldiselt ainet kasutatakse tööstuslikuks ja / või erialases kasutuses: väetissegudes, vaheainena ja mujal.

Ammooniumsulfaadi klassifikaltsioon:
Aine ei ole klassifitseeritud ohtlikuks

Ammooniumsulfaadi kirjeldus:
Olek: Valkjas lõhnatu kristalliline või granuleeritud tahke aine.
pH 2,1 (5000 mg/l vesilahus)
sulamispunkt: > 280 °C (laguneb)
Lahustuvus vees (20 °C): 767 g/l temperatuuril 25 °C

Ammooniumsulfaadi käitlemine:
Käidelda adekvaatse ventilatsiooniga ruumis, kasuta kohtventilatsiooni töökohal. Vältida tolmu. Vältida silma sattumist. Vältida korduvat või pikaajalist kokkupuudet nahaga ja riietega. Kanda sobivaid kaitsevahendeid.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Mitte süüa, juua ega suitsetada töökohal. Eemaldada saastunud riided ja kaitsevahendid enne toitlustamisega seotud ruumi sisenemist. Pesta käed, käsivarred ja nägu põhjalikult puhtaks peale kemikaalide käitlemist ning enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning lõpus tööpäeva jooksul. Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist

Ammooniumsulfaadi ladustamine:
Ladustada jahedas kuivas kohas. Kaitsta niiskuse eest. Aine / toode võib niiskuse mõjul tükki minna.
Pakkematerjalid: Polüpropüleen
Sobimatud tooted: Tugevad redutseerijad, tugevad happed, peenestatud metallid, orgaanilised ained, kloriidid (kloraadid) materjalidest.