Atsetoon

Artikli nimi: Atsetoon

Kemikaali nimi: Atsetoon

Atsetooni sünonüümid: 2-propanoon; propaan-2-oon, propanoon, dimetüülketoon

Atsetooni molekulvalem: (CH3)2CO
INDEX: 606-001-00-8
CAS: 67-64-1
EC: 200-662-2

Atsetooni kasutusalad: Keemiatööstuse tooraine, tootmine, töötlemine, levitus, laborikasutamine, kasutus katmisel, kasutus sideaine ja vabastava vahendina, kasutus kummi tootmises ja töötluses, kasutus polümeeri tootmises, kasutus polümeeri töötluses, puurimine, vahuained, kaevanduskemikaalid

nahaarritustuleohtlikAtsetooni klassifikatsioon:
Ettevaatust
Flam. Liq. 2; H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
Eye Irrit. 2; H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
STOT SE 3; H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust
EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Atsetooni kirjeldus:
Olek: aromaatne selge värvitu vedelik
pH
sulamispunkt: -95 oC
keemispunkt: 56 oC
leekpunkt: -17 oC
Suhteline tihedus 20oC juures: 0,79
Lahustuvus vees (20 oC ): täielikult
Lahustuvus teistes lahustites: lahustub enamikes orgaanilistes lahustites

Atsetooni käitlemine:
Tagada piisav ventilatsioon. Väljatõmbeventilatsioon peab olema põranda lähedal. Toodet käidelda ainult suletud süsteemis. Vältida aerosooli teket. Väldi aurude sissehingamist, sattumist nahale, silma, riietele. Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest. Mitte suitsetada. Vältida staatilise elektri teket. Kõik metallosad peavad olema maandatud.
Jälgida, et töökoha lähedal on silmaloputusdušš ja esmaabidušš.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.

Atsetooni ladustamine:
Konteinerid säilitada tihedalt suletuna külmas hästi ventileeritavas ruumis. Hoida kuivas kohas. Hoida päikesevalguse eest kaitstuna. Hoida toodet ja teda sisaldavaid anumaid eemal kuumadest kehadest ja süttimisallikatest. Hoida lahus kokkusobimatutest materjalidest: alused, oksüdeerivad ühendid, amiinid. Võib kahjustada erinevaid plastmasse, kumme ja teisi kattematerjale.