Bensoehape

Artikli nimi: bensoehape

Kemikaali nimi: bensoehape

Bensoehappe sünonüümid:

Bensoehappe molekulvalem: C6H5COOH
INDEX: 607-705-00-8
CAS: 65-85-0
EC: 200-618-2

Bensoehappe kasutusalad: kasutatakse erinevate segude koostises: abiainena, antifriis ja jäätumisvastased vahendid, ravimi ja toiduainetööstuses. Kasutatakse kosmeetika / isikuhooldustootede tootmisel. Kasutatakse vaheainena. Kasutatakse abiainena polümerisatsioonil (vaikude, kummi ja polümeeride tootmisel)

terviseohtsoovitavBensoehappe klassifikatsioon:
ettevaatust
Skin Irrit. 2 H315: Põhjustab nahaärritust
Eye Dam. 1 H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
STOT RE 1 H372: Kahjustab elundeid (kopsud) pikaajalisel või korduval kokkupuutel

Bensoehappe kirjeldus:
Olek: valge pulber või helbed
Lõhn: kerge
pH 2,8 (25 °C)
sulamispunkt: 122,4 °C
keemispunkt: 249,2 °C
Erikaal: 1,321 (20 °C)
Lahustuvus vees: 3,5 g/l (25 °C)
Lahustuvus mujal: metanool, etüüleeter, atsetoon

Bensoehappe käitlemine:
Käidelda piisava ventilatsiooniga ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Minimeerige tolmu teket ja akumulatsiooni. Ettevaatust – oht tolmuplahvatusele.
Hoida eemal süttimisallikatest. Kasuta maandatud seadmeid.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Mitte süüa, juua ega suitsetada töökohal Väldi tolmu, udu, auru sissehingamist. Väldi aine sattumist nahale, silma ja riietele. Peale käitlemist pese käsi põhjalikult, eemalda saastunud riided. Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist pese need enne järgmist kasutamist.

Bensoehappe ladustamine:
Hoida pakend tihedalt suletuna kuni neid ei kasutata. Hoiustage jahedas ja kuivas adekvaatse ventilatsiooniga kohas. Hoidke eemal kokkusobimatutest materjalidest, lahtisest tulest ja kõrgest temperatuurist. Kaitske otsese päikesevalguse eest.