Butüülatsetaat

Artikli nimi: butüülatsetaat

Kemikaali nimi: n-butüülatsetaat

Bütüülatsetaadi sünonüümid:

Bütüülatsetaadi molekulvalem:
INDEX: 607-025-00-1
CAS: 123-86-4
EC: 204-658-1

Bütüülatsetaadi kasutusalad: Kasutakse keemilistes protsessides, segude koostises pinnakatetes, puhastusvahendites ja mujal.

nahaarritustuleohtlikBütüülatsetaadi klassifikaltsioon:
Hoiatus
Flam. Liq. 3 H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
STOT SE 3 H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Bütüülatsetaadi kirjeldus:
Olek: värvitu vedelik
Lõhn: puuviljalõhnaline
Sulamispunkt: -76 °C
keemispunkt: 124 – 128 °C
Leekpunkt: 27 °C
Isesüttimise temperatuur 415 °C
Erikaal: 0,881 (20 °C)
Lahustuvus vees: 5,3 g/l (20 °C)

Bütüülatsetaadi käitlemine:
Käidelda piisava ventilatsiooniga ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada. Hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest. Vältida plahvatus- või tuleohtlike aurude kontsentratsioonide teket õhus. Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vältimiseks.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Vältida auru, udu või pihustise sissehingamist. Peale käitlemist pese käsi põhjalikult, eemalda saastunud riided. Ärge hoidke saastunud töörõivaid koos oma riietega. Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist pese need enne järgmist kasutamist.

Bütüülatsetaadi ladustamine:
Hoida lukustatult või alal, kuhu pääsevad vaid kvalifitseeritud ja tunnustatud töötajad. Hoida jahedas. Hoida pakend tihedalt suletuna kuivas hästi ventileeritavas ruumis. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja säilitada püstiselt, et vältida leket. Hoida terasest või alumiiniumist anumates (tankid).
Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Kokkusobimatu hapete ja alustega. Ärge säilitage koos oksüdeerivate, tuleohtlike ainete ja materjalidega.

Realisatsioon: 1 aasta