Esteraldehüüd-fraktsioon

Artikli nimi: Esteraldehüüdfraktsioon
Esteraldehüüdfraktsioon, denatureeritud

Kemikaali nimi: segu, mille põhikoostisaine on etanool

Esteraldehüüdfraktsiooni sünonüümid: EAF

Esteraldehüüdfraktsiooni molekulvalem: C2H5OH (etanool )
INDEX: 603-002-00-5 (etanool )
CAS: 64-17-5 (etanool )
EC: 200-578-6 (etanool )

Esteraldehüüdfraktsiooni kasutus:
Seda kasutatakse põhiliselt segude koostises, näiteks klaasipesu lahuste koostises, süütevedelikud jm.

Esteraldehüüdfraktsiooni klassifikatsioon: erinev

terviseohtnahaarritustuleohtlik– Esteraldehüüdfraktsioon metanooli sisaldusega:
Ettevaatust
Tuleohtlik vedelik 1 H224 Eriti tuleohtlik vedelik ja aur
Äge mürg. 4 H302 Allaneelamisel kahjulik
Silmaärrit. 2 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust
STOT SE 2 H371 Võib kahjustada elundeid
Kantserog. 2 H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe

– Esteraldehüüdfraktsioon, denatureeritud:
tuleohtlikEttevaatust
Tuleohtlik vedelik 2 H225

Esteraldehüüdfraktsiooni kirjeldus:
Olek: alkoholi lõhnaga värvitu kuni kerge tooniga vedelik
Suhteline tihedus 20 °C juures: 0,9 – 0,8 g/cm³
Lahustuvus vees (20 °C): lahustub

Esteraldehüüdfraktsiooni käitlemine:
Kasutada ventilatsioon, mis tagaks aine aurude kontsentratsiooni õhus kehtestatud piirnormist madalamal. Eelistada lokaalset väljatõmbeventilatsiooni, et hoida aine aurude kontsentratsioon õhus madalamal selle tekkekohas, vältides aine aurude hajutatust tööruumis. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada. Hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest. Vältida plahvatus- või tuleohtlike aurude kontsentratsioonide teket õhus. Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vältimiseks. Kustutusvahendid tuleb hoida käepärast.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Vältida otsest kokkupuudet tootega. Kanda sobivaid isikukaitsevahendeid. Toodet käideldes ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Enne pause ja töö lõpetamisel tuleb käsi pesta, kasutades asjakohaseid vahendeid (seep, jne). Eemaldada saastatud rõivad ja kaitsevahendid pärast tööd või enne puhkepause.

Esteraldehüüdfraktsiooni ladustamine:
Säilitada tihedalt suletud mahutites kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas, hoida eemal laste käeulatusest, hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Vältida otsest päikesevalgust, hoida eemal kuumusest või süttimisallikatest. Ladustamise ruum peab olema hea sisse/väljapuhke ventilatsiooniga. Järgida tuleohutuse meetmeid, koht peab olema varustatud vastava inventariga ja tulekahjusignalisatsiooniga. Tulekustutid tuleb hoida käepärast. Konteinerid peavad olema suletud ja resistentsed toote mõjule.