Jahutusvedelik

Artikli nimi: Jahutusvedelik

Kemikaali nimi: monoetüleeni põhine segu

Jahutusvedeliku sünonüümid:

Jahutusvedeliku molekulvalem: HOCH2–CH2OH (monoetüleen)
INDEX: 603-027-00-1 (monoetüleen)
CAS: 107-21-1 (monoetüleen)
EC: 203-473-3(monoetüleen)

Jahutusvedeliku kasutusalad: Jahutusvedeliku tootmiseks

terviseohtnahaarritusJahutusvedeliku klassifikatsioon:
Hoiatus
H302 Allaneelamisel kahjulik
H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

Jahutusvedeliku kirjeldus:
Olek: vedelik, värv vastavalt serdile
sulamispunkt: erinev
Suhteline tihedus 20 °C juures: erinev
Lahustuvus vees (20 °C ): lahustub vees piiranguteta.

Jahutusvedeliku käitlemine:
Käidelda piisava ventilatsiooniga ruumis. Vältida aine sattumist silma suhu, nahale ja riietusele. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Mitte süüa, juua ega suitsetada töö ajal. Pesta käed, nägu, avatud kehapiirkondadele korralikult pärast aine käsitsemist. Koheselt eemaldage kõik määrdunud riided. Pesta riided enne taaskasutamist

Jahutusvedeliku ladustamine:
Ladustada hermeetiliselt suletud ja nõuetekohaselt tähistatud pakendites jahedas ventileeritavas ruumis. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda. Ladustada eemal mittekokkusobivatest materjalidest, toiduainetest ja joogist.
Hoida toodet õhuniiskuse ja päikesevalguse toime eest.