Jahutusvedeliku kontsentraat

Jahutusvedeliku kontsentraat

Artikli nimi: Jahutusvedeliku kontsentraat
Monoetüleeni põhine jahutusvedeliku kontsentraat

Kemikaali nimi: monoetüleeni põhine segu

Jahutusvedeliku kontsentraadi sünonüümid:

Jahutusvedeliku kontsentraadi molekulvalem: HOCH2–CH2OH (monoetüleen)
INDEX: 603-027-00-1 (monoetüleen)
CAS: 107-21-1 (monoetüleen)
EC: 203-473-3(monoetüleen)

Jahutusvedeliku kontsentraadi kasutusalad: Jahutusvedeliku tootmiseks

terviseohtnahaarritusJahutusvedeliku kontsentraadi klassifikatsioon:
Hoiatus
H302 Allaneelamisel kahjulik
H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

Jahutusvedeliku kontsentraadi kirjeldus:
Olek: siirupi laadse konsistentsiga vedelik, värv vastavalt serdile
sulamispunkt: -12 °C
keemispunkt: 197 °C
leekpunkt: 111 °C
Suhteline tihedus 20 °C juures: umbes 1,1 g/cm³
Lahustuvus vees (20 °C): lahustub vees piiranguteta.

Jahutusvedeliku kontsentraadi käitlemine:
Käidelda piisava ventilatsiooniga ruumis. Vältida aine sattumist silma suhu, nahale ja riietusele. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist.
Soovitused tulekahju ja plahvatuse vältimiseks: Kõrvaldada süttimisallikad – mitte kasutada lahtist tuld, mitte suitsetada. Kaitsta mahuteid ülekuumenemise eest.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Mitte süüa, juua ega suitsetada töö ajal. Pesta käed, nägu, avatud kehapiirkondadele korralikult pärast aine käsitsemist. Koheselt eemaldage kõik määrdunud riided. Pesta riided enne taaskasutamist

Jahutusvedeliku kontsentraadi ladustamine:
Ladustada hermeetiliselt suletud ja nõuetekohaselt tähistatud pakendites jahedas ventileeritavas ruumis. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda. Ladustada eemal mittekokkusobivatest materjalidest, toiduainetest ja joogist.
Hoida toodet õhuniiskuse ja päikesevalguse toime eest.