Kaltsiumkloriid + lahjendused

Kaltsiumkloriid + lahjendused

Artikli nimi: kaltsiumkloriid
Kaltsiumkloriidi lahus ≈ 34%

Kemikaali nimi: kaltsiumkloriid

Kaltsiumkloriidi sünonüümid:

Kaltsiumkloriidi molekulvalem: CaCl2
INDEX: 017-013-00-2
CAS: 10043-52-4
EC: 233-140-8

Kaltsiumkloriidi kasutusalad: Tolmusummutaja, teedel jäätõrje, niiskuse kõrvaldamine, toidu lisaaine (E509), jahutusaine.

nahaarritusKaltsiumkloriidi klassifikatsioon:
Hoiatus
Eye Irrit. 2 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Kaltsiumkloriidi kirjeldus:
Põhiaine sisaldus: ≈ 77%
Olek: valge lõhnatu tahke aine
pH 7 – 11 10 % vesilahus
Sulamispunkt: 782 °C
Lahustuvus vees (20 oC ): 745 g/l 20 °C juures
1590 g/l 100 °C juures

Kaltsiumkloriidi käitlemine:
Käidelda adekvaatse ventilatsiooniga ruumis. Väldi tolmu või aurude sissehingamist, väldi aine sattumist silma, nahale, riietele. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist. Kasuta isikukaitsevahendeid.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Töökohas mitte süüa, juua ega suitsetada. Pesta käsi peale töö lõpetamist.

Kaltsiumkloriidi ladustamine:
Hoiustada kuivas (aine on hüdroskoopne) küllaldaselt ventileeritavas ruumis. Vältida liigset ventilatsiooni, toode võib õhust niiskust siduda. Ei tohi säilitada koos happete või tugevate oksüdeerivate või redutseerivate materjalidega.

Realisatsioon: 2 aastat