Karbamiidi vesilahus

Artikli nimi: Karbamiidi vesilahus AUS-40

Kemikaali nimi: karbamiid

Karbamiidi sünonüümid: urea

Karbamiidi molekulvalem: (NH2)2CO
INDEX:
CAS: 57-13-6
EC: 200-315-5

Karbamiidi kasutusalad: heitgaaside puhastus

Karbamiidi klassifikatsioon:
Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks

Karbamiidi kirjeldus:
Olek: värvitu vedelik
pH 9-10 10% lahus
Sulamispunkt: -1 °C
Keemistemperatuur: umbes 100 °C
Suhteline tihedus: 1108 – 1116 kg/m3 20 °C juures
Lahustuvus vees (20 °C): lahustub vees hästi

Karbamiidi käitlemine:
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Töökohas mitte süüa, juua ega suitsetada. Kasuta käitlemisel kindaid, pese käed pärast tööd. Kanna kaitseprille vajadusel.

Karbamiidi ladustamine:
Hoida suletult, kuivas, hea ventilatsioon ruumis temperatuuril mitte alla +5 °C ja mitte üle +25 °C. Vältida temperatuure alla 0 °C ja üle 30 °C.