Klaasipesuvedeliku kontsentraat

Klaasipesuvedeliku kontsentraat

Artikli nimi: Klaasipesuvedeliku kontsentraat
Etanooli põhine klaasipesuvedeliku kontsentraat

Kemikaali nimi: segu, mille põhikoostisaine on etanool

Klaasipesuvedeliku kontsentraadi sünonüümid:

Klaasipesuvedeliku kontsentraadi molekulvalem: C2H5OH (etanool )
INDEX: 603-002-00-5 (etanool )
CAS: 64-17-5 (etanool )
EC: 200-578-6 (etanool )

Klaasipesuvedeliku kontsentraadi kasutus: Seda kasutatakse klaasipesu lahuste tootmiseks

nahaarritustuleohtlikKlaasipesuvedeliku kontsentraadi klassifikatsioon:
Ettevaatust
Tuleohtlik vedelik 2 H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur
Silmaärrit. 2 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust

Klaasipesuvedeliku kontsentraadi kirjeldus:
Olek: alkoholi lõhnaga vedelik, värv vastavalt sertifikaadile
Leekpunkt: < 21 °C
Suhteline tihedus 20 °C juures: umbes 0,8 g/cm ³
Lahustuvus vees (20 °C ): lahustub

Klaasipesuvedeliku kontsentraadi käitlemine:
Kasutada ventilatsioon, mis tagaks aine aurude kontsentratsiooni õhus kehtestatud piirnormist madalamal. Hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest. Vältida plahvatus- või tuleohtlike aurude kontsentratsioonide teket õhus. Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vältimiseks. Kustutusvahendid tuleb hoida käepärast.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Vältida otsest kokkupuudet tootega. Kanda sobivaid isikukaitsevahendeid. Toodet käideldes ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Enne pause ja töö lõpetamisel tuleb käsi pesta, kasutades asjakohaseid vahendeid (seep, jne). Eemaldada saastatud rõivad ja kaitsevahendid pärast tööd või enne puhkepause.

Klaasipesuvedeliku kontsentraadi ladustamine:
Säilitada tihedalt suletud mahutites kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas, hoida eemal laste käeulatusest, hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Vältida otsest päikesevalgust, hoida eemal kuumusest või süttimisallikatest. Ladustamise ruum peab olema hea sisse/väljapuhke ventilatsiooniga. Järgida tuleohutuse meetmeid, koht peab olema varustatud vastava inventariga ja tulekahjusignalisatsiooniga. Tulekustutid tuleb hoida käepärast. Konteinerid peavad olema suletud ja resistentsed toote mõjule.