Lahusti

Artikli nimi: Lahusti
Lahusti 646
Lahustu R4

Kemikaali nimi:
Lahusti 646 koostis: tolueen, butanool, butüülatsetaat, etüülatsetaat, etanool, atsetoon
Lahusti R4 koostis: tolueen, atsetoon, etüülatsetaat

Lahusti sünonüümid:

Lahusti molekulvalem: segu
tolueen / butanool / butüülatsetaat / etüülatsetaat / etanool / atsetoon
INDEX: 601-021-00-3 / 603-004-00-6 / 607-025-00-1 / 607-022-00-5 / 603-002-00-5 / 606-002-00-5
CAS: 108-88-3 / 71-36-6-3 / 123-86-4 / 141-78-6 / 64-17-5 / 67-64-5
EC: 203-625-9 / 200-751-6 / 204-658-1 / 205-500-4 / 200-578-6 / 200-662-2

Lahusti kasutusalad: Lahustina nitrovärvides ja nitrolakkides

Lahusti klassifikatsioon:
terviseohtnahaarritustuleohtlikLahusti R4:
Ettevaatust
H225 – Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H304 – Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H315 – Põhjustab nahaärritust.
H319 – Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H336 – Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H361d – Arvatavasti kahjustab loodet.
H373 – Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

terviseohtnahaarritustuleohtlikLahusti 646:
Ettevaatust
H225 – Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H304 – Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H315 – Põhjustab nahaärritust.
H335 võib põhjustada hingamisteede ärritust
H336 – Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H361d – Arvatavasti kahjustab loodet.
H373 – Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

Lahusti kirjeldus: R646 / R4
Olek: selge värvitu spetsiifilise lõhnaga vedelik
pH
külmumispunkt: Tolueen: -95 °C; Butanool: -89,5 °C; Bütüülatsetaat: -77 °C; Etüülatsetaat: -83 °C;
Atsetoon: -95 °C; etanool: -114 kuni -117 °C
keemispunkt: Tolueen: 111 °C; Butanool: 117 °C; Butüülatsetaat: 126 °C; Etüülatsetaat: 75-77 °C;
Atsetoon: 56 °C; Etanool: 78 °C
leekpunkt: Tolueen: 7 °C; Butanool: 34 °C; Butüülatsetaat: 26 °C; Etüülatsetaat: -4 °C; Atsetoon: -20 °C;
Etanool: 10 °C
Suhteline tihedus 20 °C juures: 0,847 – 0,855 g/cm3
Lahustuvus vees (20 °C): ei lahustu

Lahusti käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest. Kasuta sädemeid sädemevabu tööriistu ja sedmeid, seal hulgas plahvatuskindlat ventilatsiooni. Rakenda ettevaatusabinõusid staatiliste elektrilaengute vältimiseks. Tühjad konteinerid sisaldavad aine jääke ja võivad olla ohtlikud.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.
Väldi aurude sissehingamist, aine sattumist nahale, silma ja riietele. Kanna sobivat kaitse rõivastust. Töökohal mitte süüa, juua, suitsetada! Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist.

Lahusti ladustamine:
Hoiustada jahedas ja hästiventileeritavas ruumis eraldi kokkusobimatutes ainetest (nt. oksüdeerivad ja söövitavad kemikaalid). Eelistatud õues või eraldi ehitises ladustamine.
Konteinerid peaksid olema maandatud, et vältida staatilist sädet. Vältida soojusallikaid. Ladustamise ega käitlemise piirkonnas ei tohi suitsetada. Tühjad konteinerid võivad olla ohtlikud, kuna sisaldavad aine jääke.

Realisatsioon: 1 aasta