Lämmastikhape + lahjendused

Lämmastikhape + lahjendused

Artikli nimi: Lämmastikhappe lahus
Lämmastikhappe lahjendused vastavalt tellimusele

Kemikaali nimi: Lämmastikhape

Lämmastikhappe sünonüümid:

Lämmastikhappe molekulvalem: HNO3
INDEX: 007-004-00-1
CAS: 7697-37-2
EC: 231-714-2

Lämmastikhappe kasutusalad: kasutus vaheainena, segude koostises, puhastusainena, metall/plastpindade töötlusel, abiainetena (reaktiiv ainete sünteesil), pinnatöötlusel, ioonvahetusvaikude regenereerimisel, laboriainena, väetisena, pH regulaatorina jm.

soovitavLämmastikhappe klassifikatsioon:
Lämmastikhape alla 65%
Ettevaatust
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
H290 Võib söövitada metalle.
EUH071 Söövitav hingamiselunditele
Konkreetsed sisalduse piirväärtused:
C ≥ 20 % Skin Corr. 1A; H314
5 % ≤ C < 20 % Skin Corr. 1B; H314
C ≥ 65 % Ox. Liq. 3; H272

Lämmastikhappe kirjeldus:
Olek: värvitu kuni kergelt kollakas spetsiifilise terava lõhnaga vedelik
pH < 1, tugevalt happeline
külmumispunkt: Umbes -18°C (55 – 59 %)
keemispunkt: Umbes +123°C (55 – 59 %)
leekpunkt:
Suhteline tihedus 20 °C juures: 1350 kg/m3 56% 20°C juures
Lahustuvus vees (20 °C): Lahustub vees igas vahekorras

Lämmastikhappe käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Kasutage ainult happekindlast materjalidest vahendeid. Kasutada kinnist süsteemi. Vältida kemikaali kokkupuudet metallidega (reageerides metallidega tekib gaasiline plahvatusohtlik H2). Jälgida, et töökoha lähedal on silmaloputusdušš ja esmaabidušš.
Lahjendamine on eksotermiline protsess. Pritsimise vältimiseks valada lahjendamisel vett happesse. Lekke korral ärge kasutage süttivaid materjale neelavaks materjaliks (saepuru jms – võimalik süttimine).
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Mitte süüa, juua ja suitsetada töökohal. Pärast käitlemist pesta käed. Eemaldada saastunud riided ja kaitsevahendid enne toitlustamisega seotud ruumi sisenemist.

Lämmastikhappe ladustamine:
Ladustada külmas puhtas hea ventilatsiooniga ruumides. Konteinerid lämmastikhappega sulgeda tihedalt. Kaitse konteinereid lämmastikhappega otsese päikesevalguse eest. Hoida eemal kuumusest, süttimisallikatest. Hoida eemal mittekokkusobivatest materjalidest nagu: põlevad aineid (puit, riie, saepuru, nahk jne.), redutseerijad, leeliseid, metallpulbrid, vesiniksulfiid, alkoholid, kloraadid ja karbiidid, süsinikusisaldusega teras, tuleohtlikud vedelikud ja kroomhape. Võib reageerida ägedalt redutseerijatega, tugevate alustega, orgaaniliste ainetega, kloriididega. Võib plahvatada kokkupuutel tugevate redutseerijatega. Reageerib kõigi levinud metallidega vesiniku eraldumisega, mis võib moodustada õhuga plahvatusohtliku segu. Kaitsta füüsilist kahjustuste eest.
Lubatud säilitustemperatuur kuni +40 °C
Sobivad mahutid: roostevabast terasest mahutites (roostevabast terases 304) ja muud happekindlast materjalist valmistatud mahutid.
Kokkusobimatud materjalid: tavametallid, süsinikterasest või kummeeritud terases, polüpropüleen.