Liitväetis NPK

Artikli nimi: Liitväetis NPK 15-15-15

Kemikaali nimi: segu, mille koostises on: ammooniumsulfaat, kaaliumkloriid, diammooniumhüdrogeenortofosfaat, ammooniumdihüdrogeenortofosfaat, karbamiid

Liitväetise NPK 15-15-15 sünonüümid:

Molekulvalem:
INDEX: –
CAS: –
EC: –

Liitväetise NPK 15-15-15 kasutusalad: väetis

Liitväetise NPK 15-15-15 klassifikatsioon:
Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks.

Liitväetise NPK 15-15-15 kirjeldus:
Olek: graanulid
Värv: hall või kergelt roosakas

Liitväetise NPK 15-15-15 käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Vältida elektrostaatiliste laengute kuhjumist, tagada kõikide seadmete maandatus. Väldi pakendi füüsilist kahjustamist. Vältige liigset tolmu teket. Vältida otsest või pikaajaline kokkupuude naha ja silmadega, kasutada isikukaitsevahendeid (vt. jagu 8.).
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Mitte süüa, juua ja suitsetada töökohal, peske käed pärast kasutamist. Eemaldada saastunud riietus ja kaitsevarustus enne söömisalasse sisenemist.

Liitväetise NPK 15-15-15 ladustamine:
Hoida originaalpakendis suletult ventileeritud ladudes, õhutemperatuuril maksimaalselt 40 ºС ja kaitstuna ilmastiku olude (otsene päikesevalgus, sademed jne) eest eemal kokkusobimatutest toodetest (nt.: leelised, oksüdeerijaid).

Realisatsiooni aeg: 6 kuud