Metanool + lahjendused

Artikli nimi: Metanool
Metanooli lahjendused vastavalt tellimusele

Kemikaali nimi: Metanool

Metanooli sünonüümid: metüülalkohol, karbinool, puupiiritus

Metanooli molekulvalem: CH3OH
INDEX: 603-001-00-X
CAS: 67-56-1
EC: 200-659-6

Metanooli kasutusalad: Seda kasutatakse keemia-, puidu-, farmaatsia-, nafta-, gaasitööstuses, mikrobioloogias, samuti kasutatakse kütusena ja toormena biodiisli tootmisel ja veepuhastuskemikaalina ja mujal

terviseohtage-murgisustuleohtlikMetanooli klassifikaltsioon:
Ettevaatust
H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H331 Sissehingamisel mürgine.
H311 Nahale sattumisel mürgine.
H301 Allaneelamisel mürgine.
H370 Kahjustab elundeid

Metanooli kirjeldus:
Olek: alkoholi lõhnaga värvitu vedelik
sulamispunkt: -97,8 °C
keemispunkt: 64,7 °C
leekpunkt: 9,7 °C
Suhteline tihedus 20 °C juures: 0,79 – 0,80 g/cm ³
Lahustuvus vees (20 °C): täielikult

Metanooli käitlemine:
Kasutada aine käitlemisel, transpordil ja pakendamisel hermeetilisi seadmeid. Tööala peab oleva varustatud tõhusa tõmbe-ventilatsiooniga. Metanooli käitlemine ei ole lubatud, kui ventilatsioon on korrast ära. Järgige kõiki tuleohutusmeetmeid (ei suitsetata, väldi lahtist leeki, väldi kõik võimalikud süttimisallikad). Kustutusvahendid tuleb hoida käepärast. Metanooli aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Kasutada plahvatuskindlaid elektriseadmeid. Töökoht peab olema varustatud maandusega.
Kasutada soovitatud isikukaitsevahendeid ja jälgida juhiseid, et vältida aine sissehingamist, sattumist nahale ja silma (vt jagu 6).
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Mitte süüa, juua ega suitsetada töö ajal. Pesta käed, nägu, avatud kehapiirkondadele korralikult pärast aine käsitsemist. Koheselt eemaldage kõik määrdunud riided. Pesta riided enne taaskasutamist

Metanooli ladustamine:
Metanooli hoidlad ja mahutid peavad vastama vastavatele regulatiivsetele normidele. Laoruum peaks vastama tuleohutuse nõuetele, konstruktsioonid ja elektrilised seadmed peavad olema kooskõlas kehtivate nõuetega. Metanooli hoidlad peavad asuma allatuult valitseva tuule suunale võrreldes suurte asustatud paikkondadega.
Hoida hermeetiliselt suletud mahutites, vältides süttimist ja kontakt personaliga, jahedas ja hästi ventileeritud kohas tõhusa tõmbeventilatsiooniga ning eemal kuumusest ja süttimisallikatest.
Ei tohi säilitada koos ainetega, mis võivad moodustada plahvatusohtlikke segusid (kaaliumnitraat, Berthollet’ sool jne); Ei tohi säilitada koos kokkusurutud ja veeldatud gaasidega (süttivad ja plahvatus-ohtlikud gaasid: vesinik, ammoniaak, vesiniksulfiid; inertne ja raskesti süttivad gaasid: argooni, lämmastikku süsinikdioksiid; gaasid, et säilitada põletamist: hapnik ja kokkusurutud ja vedelas olekus õhk); Ei tohi säilitada koos isesüttivate ainetega ja vee ja õhu juuresolekul isesüttivate ainetega: kaaliumi, naatriumi, kaltsiumfosfiid, kaltsiumkarbiid, alumiiniumtolm ja pulber, nikkel katalüsaatori, näiteks Raney jne; Ei tohi säilitada koos süttivate ja põlevate ainetega: tselluloidi, punane fosfor, naftaleen, jne; Ei tohi säilitada koos ainetega, mis võivad esile kutsuda põlemise: broom, lämmastikhape ja väävelhape happed, kaaliumpermanganaat jne; kergestisüttivad ained: puuvill, hein, vatt, džuut jne.
Ei tohi ladustada etüülalkoholi ja metanooli ühes ruumis.
Sobivad materjalid: Süsinikteras on soovitatav konteineritele ja torustikele.
Välditavad materjalid: alumiinium, vask, vasesulamid, tsink ja selle ühendid, PVC.