Monoetüleenglükool + lahjendused

Monoetüleenglükool + lahjendused

Artikli nimi: Monoetüleen
Monoetüleeni lahjendused vastavalt tellimusele

Kemikaali nimi: etaandiool

Monoetüleeni sünonüümid: MEG, etüleenglükool, etaan-1,2-diool

Monoetüleeni molekulvalem: HOCH2–CH2OH
INDEX: 603-027-00-1
CAS: 107-21-1
EC: 203-473-3

Monoetüleeni kasutusalad: Kasutamine vaheainena, Lisandina, tehnoloogiline abiainena, segudes. Kasutatakse pinnakattevahendites ja värvides, puhastusvahendites, kasutatakse määrdeainena, funktsionaalse vedelikuna, Soojusülekande vedeliku ja hüdraulikavedelikuna, jääeemaldus- ja jäätumisvastase vahendina ja mujal.

terviseohtnahaarritusMonoetüleeni klassifikaltsioon:
Hoiatus
H302 Allaneelamisel kahjulik
H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

Monoetüleeni kirjeldus:
Olek: siirupi laadse konsistentsiga värvitu lõhnatu vedelik
sulamispunkt: -13 °C
keemispunkt: 197 °C
leekpunkt: 111 °C
Suhteline tihedus 20 °C juures: 1,11 g/cm ³
Lahustuvus vees (20 °C): Vees lahustub etüleenglükool piiranguteta.
Etüleenglükool lahustub ka enamikus orgaanilistes
lahustites (alkohol, atsetoon, eeter).

Monoetüleeni käitlemine:
Vältida kokkupuudet vedelikuga, vältida aurude ja aerosoolide sissehingamist, töötada hästiventileeritud ruumides kasutades asjakohaseid isikukaitsevahendeid.
Soovitused tulekahju ja plahvatuse vältimiseks: Kõrvaldada süttimisallikad – mitte kasutada lahtist tuld, mitte suitsetada. Kaitsta mahuteid ülekuumenemise eest.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Mitte süüa, juua ega suitsetada töö ajal. Pesta käed, nägu, avatud kehapiirkondadele korralikult pärast aine käsitsemist. Koheselt eemaldage kõik määrdunud riided. Pesta riided enne taaskasutamist

Monoetüleeni ladustamine:
Ladustada hermeetiliselt suletud ja nõuetekohaselt tähistatud pakendites jahedas ventileeritavas ruumis. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda. Ladustada eemal mittekokkusobivatest materjalidest, toiduainetest ja joogist.
Hoida toodet õhuniiskuse ja päikesevalguse toime eest.
Säilitada temperatuuril < 40 °C.