Naatriumhüdroksiid + lahjendused

Naatriumhüdroksiid + lahjendused

Artikli nimi: Naatriumhüdroksiid
Naartiumhüdroksiidi lahjendused: vastavalt tellimusele

Kemikaali nimi: Naatriumhüdroksiid

Naatriumhüdroksiidi sünonüümid: seebikivi, kaustiline sooda

Naatriumhüdroksiidi molekulvalem: NaOH
INDEX: 011-002-00-6
CAS: 1310-73-2
EC: 215-185-5

Naatriumhüdroksiidi kasutusalad: Laia otstarbega tööstuskemikaal: keemia-, tekstiili-, kodukeemia-, toidu-, seebi-, tselluloosi-ja paberi-, kummi-, farmaatsiatööstus jm

soovitavNaatriumhüdroksiidi klassifikatsioon:
Ettevaatust
Skin Corr. 1A H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
Met. Corr. 1 H290 Võib söövitada metalle

Naatriumhüdroksiidi kirjeldus:
Graanulid / lahus 50%
Olek: valged helbed või graanulid / lõhnatu vedelik
pH tugevalt leeliseline
külmumispunkt: 318 °C / 15 °C
keemispunkt: 1390 °C / –
Suhteline tihedus (20 °C): – / 1.52÷1.55 g/cm3
Lahustuvus vees (20 °C): Lahustub vees igas vahekorras, lahustumine eksotermiline

Naatriumhüdroksiidi käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Väldi kokkupuudet ainega, väldi aurude/tolmu sissehingamist. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist. Lahjendamisel valada aine vette, mitte vastupidi. Naatriumhüdroksiid segunemisel veega eraldub tugevalt soojust. Aine on hügroskoopne.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Mitte süüa, juua või suitsetada töö ajal. Kasutage kaitsvat kreemi. Pesta käed enne söömist. Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.

Naatriumhüdroksiidi ladustamine:
Hoida jahedas ja kuivas kohas. Lahust säilitada spetsiaalsetes kütteseadmega varustatud konteinerites või hoida hoiuruumi temperatuur tasemel, mis väldib naatriumhüdroksiidi lahuse tahkumise. Vältida ladustamist koos sobimatute materjalidega (nt. happed, põlevmaterjalid, kergemetall jm). Säilitada alal, millel on korrosioonikindel betoonpõrand.
Ärge kasutage värvilistest metallist (alumiinium, tina, tsink) valmistatud mahuteid.
Nõue pakendile (tahke): Hästi suletav plastikustik, polüeteen, polüetüleenist või polüpropüleenist vooderdusega paberkotid. Ärge kasutage metallist mahuteid.
Nõue pakendile (lahus): Hästi suletav polüetüleenist või roostevabast terasest mahutid.
Säilitustemperatuur: üle nulli (50% naatriumhüdroksiidi lahus külmub 12 °C).
Välditavad materjalid: Tugevad happed, eriti lämmastikhape-, vesinikkloriid-, väävelhape jne, tugevad oksüdeerijad, tugevad redutseerivad ained, mõned metallid (tsink, alumiinium, tina, plii), põlevad vedelikud.