Naatriumkarbonaat

Artikli nimi: Naatriumkarbonaat

Kemikaali nimi: Naatriumkarbonaat

Naatriumkarbonaadi sünonüümid: sooda, pesusooda, kaltsineeritud sooda

Naatriumkarbonaadi molekulvalem: Na2CO3
INDEX: 011-005-00-2
CAS: 497-19-8
EC: 207-838-8

Naatriumkarbonaadi kasutusalad: Laia otstarbega tööstuskemikaal: Räbusti; vaheaine; absorbeeriv ja adsorbeeriv agent gaasides või vedelikes; laborikemikaal; abiaine, täpsustamata; pH-reguleeriv aine; lisaaine toidu- ja söödatööstuses, farmaatsias.

nahaarritusNaatriumkarbonaadi klassifikatsioon:
Hoiatus
Eye Irrit. 2 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust

Naatriumkarbonaadi kirjeldus:
Olek: tahke valge pulbriline aine
pH leeliseline
Lahustuvus vees (20 oC ): lahustub

Naatriumkarbonaadi käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Väldi kokkupuudet ainega, väldi aurude/tolmu sissehingamist. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist. Vältida tolmu teket.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Mitte süüa, juua või suitsetada töö ajal. Kasutage kaitsvat kreemi. Pesta käed enne söömist. Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.

Naatriumkarbonaadi ladustamine:
Hoida kuivas kohas. Vältida ladustamist koos sobimatute materjalidega (nt. happed)