Naatriummetasilikaat

Artikli nimi: Naatriummetasilikaat (pentahüdraat)

Kemikaali nimi: Dinaatriummetasilikaat

Naatriummetasilikaadi sünonüümid:

Naatriummetasilikaadi molekulvalem: Na2SiO3
Aine on umbes 100% Dinaatriummetasilikaat pentahüdraat (Na2SiO3×5H2O), milles on ligikaudu 60% naatriummetasilikaati.
Toode sisaldab arvestuslikult Na2O 28-30% ja SiO2 27 – 29%
INDEX: 014-010-00-8
CAS: 6834-92-0 (Dinaatriummetasilikaat)
10213-79-3 (Dinaatriummetasilikaat pentahüdraat)
EC: 229-912-9

Naatriummetasilikaadi kasutusalad:

soovitavnahaarritusNaatriummetasilikaadi klassifikatsioon:
Ettevaatust
Skin Corr. 1B H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
STOT SE 3 H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Naatriummetasilikaadi kirjeldus:
Olek: valge kristalliline või pulbriline aine
pH 12,5 (1% lahus)
Lahustuvus vees (20 oC ): lahustub

Naatriummetasilikaadi käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Väldi kokkupuudet ainega, väldi aurude/tolmu sissehingamist. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist. Vältida tolmu teket. Väldi tolmu sissehingamist.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Mitte süüa, juua või suitsetada töö ajal. Kasutage kaitsvat kreemi. Pesta käed enne söömist. Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.

Naatriummetasilikaadi ladustamine:
Hoiustada tihedalt suletud ja nõuetekohaselt märgistatud pakendis. Pakendit kaitsta külma, niiskuse, vihma ja otsese päikesekiirte eest. Vältida kokkupuudet hapetega.
Sobivad materjalid: roostevabateras
Sobimatud materjalid: tsink, tina, alumiinium, vask ja nende sulamid.