Ortofosforhape + lahjendused

Ortofosforhape + lahjendused

Artikli nimi: ortofosforhape
Ortofosforhappe lahjendused: vastavalt tellimusele

Kemikaali nimi: fosforhape

Ortofosforhappe sünonüümid:

Ortofosforhappe molekulvalem: H3PO4
INDEX: 015-011-00-6
CAS: 7664-38-2
EC: 231-633-2

Ortofosforhappe kasutusalad: vaheainena keemilisel sünteesil, komponendina segudes, metallipinnatöötlemiselt, pesemis- ja puhastusvahendina, lisandina keemiatööstuses, väetistena, abiaine jootmisel, poleerimisvahendite ja vaha segude koostises, katlakivieemaldajate koostises.
Fosforhapet kasutatakse toidus lisaainena (lisaaine E338), kosmeetika toodetes ja söödas.

soovitavOrtofosforhappe klassifikatsioon:
Ettevaatust
Met Corr. 1 H290 Võib söövitada metalle
Skin Corr. 1B H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Ortofosforhappe kirjeldus:
Olek: Selge värvitu läbipaistev tahke või viskoosne vedelik
pH < 1
külmumispunkt: 85 % H3PO4: +21 °C (lahuse tegelik külmumispunk on ettearvamatu ja oleneb väga paljudest muudest faktoritest)
keemispunkt: 85 % H3PO4: +151 °C
Suhteline tihedus 20 oC juures: 1,689
Lahustuvus vees (20 oC ): Lahustub vees igas vahekorras

Ortofosforhappe käitlemine:
Käidelda piisava ventilatsiooniga ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Ainet käidelda happekindlate vahenditega. Väldi kokkupuudet ainega, väldi aurude sissehingamist. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist.
Jälgida, et töökoha lähedal on silmaloputusdušš ja esmaabidušš.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.

Ortofosforhappe ladustamine:
Hoiustada tihedalt suletud ja nõuetekohaselt märgistatud mahutites hästiventileeritavas ruumis. Hoiustada eraldi kokkusobimatutest ainetest ja materjalidest (metallid, tugevad oksüdeerivad ained, tugevad alused, toit sööt jm.) ning otsesest päikesevalgusest.
Mitte säilitada külmumistemperatuuri lähedasel temperatuuril. lähedal. Vältida aine külmumist (85% +21,1oC; 80% +4,6oC ja 75% -17,5oC juures; tegelik külmumispunk on ettearvamatu ja oleneb väga paljudest muudest faktoritest). Peale ülessulamis aine omasused taastuvad
Sobivad materjalid: materjalidest: roostevaba teras, kõrge tihedusega polüetüleen, klaasi.