Raud(III)sulfaat

Artikli nimi: Raud(III)sulfaadi 40 ÷ 50 % lahus, üldraua sisaldusega 11,5 ± 0,3 %

Kemikaali nimi: Raud(III)sulfaat

Raud(III)sulfaadi sünonüümid:

Raud(III)sulfaadi molekulvalem: Fe2(SO4)3
INDEX: –
CAS: 10028-22-5
EC: 233-072-9

Raud(III)sulfaadi lahuse kasutusalad: veekäitluskemikaal

nahaarritussoovitavRaud(III)sulfaadi lahuse klassifikatsioon:
Ettevaatust
Acute Tox. 4 H302 Allaneelamisel kahjulik.
Skin Irrit. 2 H315 Põhjustab nahaärritust.
Eye Dam. 1 H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Met. Corr. 1 H290 Võib söövitada metalle

Raud(III)sulfaadi lahuse kirjeldus:
Olek: tumepruun vedelik
pH < 2,5
suhteline tihedus: 1,50 – 1,60 g/cm3
Lahustuvus vees (20 oC ): täielikult lahustuv

Raud(III)sulfaadi lahuse käitlemine:
Käidelda adekvaatse ventilatsiooniga ruumis. Väldi aine sattumist silma, nahale, riietele. Kanda sobivaid kaitsevahendeid. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.

Raud(III)sulfaadi lahuse ladustamine:
Hoiustada suletult korrosioonikindlas mahutis hea ventilatsiooniga ruumis. Toode söövitab metalli!
Tahkestumise vältimiseks hoida temperatuuril üle +12 °C.
Pakendi materjalid
Sobiv materjal: Sobilikud materjalid: plastik (PE, P, PVC), polüestriga tugevdatud klaaskiud, epoksükattega betoon, titaan, happekindel või kummikattega teras. Ei sobi leelistega ja mittehappekindlate materjalidega.
Välditavad materjalid: mitte happekindlad metallid (näiteks alumiinium, vask ja raud), Alused, Oksüdeerivad ühendid