Sidrunhape + lahjendused

Artikli nimi: Sidrunhape (monohüdraat)

Sidrunhappe lahjendused: vastavalt tellimusele

Kemikaali nimi: sidrunhape

Sidrunhappe sünonüümid: 2-hüdroksüpropaan-1,2,3-trikarboksüülhape; toidulisaaine E330

Sidrunhappe molekulvalem: Sidrunhape: C6H8O7
Sidrunhappe monohüdraat: C6H8O7 × H2O
INDEX: –
CAS: 5949-29-1 (sidrunhappe monohüdraat)
77-92-9 (sidrunhape)
EC: 201-069-1

Sidrunhappe kasutusalad: Kasutatakse kui happelist ainet, puhverainet ja kui antioksüdanti toiduainetööstuses (toidu lisaaine E 330); Kasutatakse korrektandina farmaatsiatööstuses; kasutatakse puhastusvahendites, puhver- ja kelaatainena, liimainena ja sekvestrandina

nahaarritusSidrunhappe klassifikatsioon:
Hoiatus
Eye Irrit. 2 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.*
*Tootja klassifikatsioon

Sidrunhappe kirjeldus:
Olek: valge lõhnatu kristalliline aine
pH 1,7 (100g/l)
Sulamispunkt: Umbes 153 oC 1,013 hPa juures
keemispunkt: laguneb kuumutamisel
Lahustuvus vees (20 oC ): 590 g / l vees 20 oC juures (sidrunhappe anhüdriit),
lahustumisel neeldub soojust.

Sidrunhappe käitlemine:
Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Kasutada ainult hästiventileeritavates piirkondades. Mitte hingata sisse aure / tolmu.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.

Sidrunhappe ladustamine:
Ladustamine: Hoida tihedalt suletud originaalpakendis kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida originaal konteinerisse. Ärge kasutage aluminium-, vask- ja tsinkmaterjale.
Kokkusobimatud materjalid: Tugevad oksüdeerivad ained, tugevad leelised.