Sool

Artikli nimi: sool

Kemikaali nimi: naatriumkloriid

Soola sünonüümid: lauasool, söögisool

Soola molekulvalem: NaCl
INDEX: –
CAS: 7647-14-5
EC: 231-598-3

Soola kasutusalad: Keemiatööstus, toiduainetetööstus, loomakasvatus.

Soola klassifikatsioon: Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks

Soola kirjeldus:
Olek: Valge kristalliline aine
pH 6 – 9 (10% lahus)
Sulamispunkt: 800,4 oC
Lahustuvus vees (20 oC ): 36g/100ml

Soola käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Väldi tolmu sissehingamist, aine sattumist nahale, silma ja riietele. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist.

Soola ladustamine:
Hoiustada kinnises originaalpakendis kuivas ruumis eraldi kokkusobimatutes ainetest.