Soolhape + lahjendused

Artikli nimi: Soolhappe 30% – 34% lahus
Soolhappe lahjendused vastavalt tellimusele

Kemikaali nimi: Vesinikkloriidhappe lahus

Soolhappe sünonüümid: vesinikkloriid, kloorvesinik

Soolhappe molekulvalem: HCl
INDEX: 017-002-01-X
CAS: 7647-01-0
EC: 231-714-2

Soolhappe kasutusalad: pH korrigeerimine, metallide pinnatöötlus, plastide tootmine, vee puhastuskemikaal, keemiatööstustoodete tootmine, kloordioksiidi tootmine puidutöötlemisel

nahaarritussoovitavSoolhappe klassifikatsioon:
Ettevaatust
Skin Corr. 1B H314 Põhjustab rasket nahasöövitust.
STOT SE 3 H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
Met. Corr. 1 H290 Võib söövitada metalle.
Konkreetsed sisalduse piirväärtused:
Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25%
Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25%
TOT SE 3; H335: C ≥ 10%
Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25%

Soolhappe kirjeldus:
Olek: Värvitu, kergelt kollakas, selge terava lõhnaga vedelik
pH < 1, tugevalt happeline
külmumispunkt: -36 oC 34%
keemispunkt: 90 oC (1 hPa) 30%
Suhteline tihedus 20 oC juures: 1,16 – 1,17 g/cm³ (20 oC)
Lahustuvus vees (20 oC ): Lahustub vees igas vahekorras

Soolhappe käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Kasutage ainult happekindlast materjalidest vahendeid. Töökoht ja töömeetodid peavad olema sellised, et on võimalik vältida või minimeerida otsest kokkupuudet tootega. Vältige käsitsemist silmade kõrgusel või kõrgemal. Vältida kemikaali kokkupuudet metallidega (reageerides metallidega tekib gaasiline plahvatusohtlik H2).
Jälgida, et töökoha lähedal on silmaloputusdušš ja esmaabidušš.
Lahjendamisel valada hape vette.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Mitte süüa, juua ja suitsetada töökohal. Pärast käitlemist pesta käed. Eemaldada saastunud riided ja kaitsevahendid enne toitlustamisega seotud ruumi sisenemist.

Soolhappe ladustamine:
Vältige hoidmist silmade kõrgusel või kõrgemal. Säilitada originaalpakendis. Säilitada anumaid hästi suletult, kuivas, külmas ja hästi ventileeritavas kohas.
Mittesobivad tooted: Hoidke oksüdeeruvatest ainetest eraldi.
Välditavad materjalid: Metallid, metallide soolad, naatriumhüdroksiidi, ooleum, väävelhape, Oksüdeerivad ühendid, Toode kahjustab metalli, puitu, nahka, tekstiile ja levinud ehitusmaterjale, nt betooni.