Süsinik N-220

Artikli nimi: Süsinik (tahm)
Süsinik K354
Süsinik N330
Süsinik N550
Süsinik P514
Süsinik P803
Süsinik N772
Süsinik N220
Süsinik N660
Süsinik N339

Kemikaali nimi: tahm

Süsiniku sünonüümid: Carbon Black

Süsiniku molekulvalem: C

Süsiniku kasutusalad: erinevad, näiteks: täiteaine kummisegudes (rehvide, voolikute, tihendite jms tootmisel), pigment värvide ja lakkide tootmisel, komponent toonerite tootmisel printeritele, värvi kontsentraatide tootmisel, fooliumide, torude valmistamisel plastitööstuses ja mujal
Süsiniku klassifikatsioon: Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks
Süsiniku kirjeldus: must granuleeritud või pulbriline aine.

Süsiniku käitlemine:
Vältida tolmu teket. Kasutada kohalikku väljatõmbe-ventilatsiooni või teisi asjakohaseid tehnilisi vahendeid, et hoida kokkupuude allpool töökeskkonna piirnormi. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Ainega kokkupuute puhul pesta, et vältida mehaanilist ärritust. Hoida pakend suletuna, kui toodet ei kasutata. Elektriseadmetesse tunginud tolm võib põhjustada lühiseid. Veenduge, et seadmed oleks hermeetilised. Kui sädemeid tekitavad tööd (keevitamine, lõikamine jne) on vajalikud vahetus tööpiirkonnas, siis tuleb piirkond puhastada tootest ja tolmust.
Mõned süsinikumargid on halvad elektrijuhid, mille tõttu võib käitlemisel koguneda staatiline laeng. Võtta meetmeid, et vältida elektrostaatiliste laengute kogunemist, näiteks tagada kõikide seadmete maandatus.

Süsiniku ladustamine:
Ettevaatust: Mõne süsinikumargi aine osakese pinnal võib olla olulisel hulgal süsinikmonooksiidi. Suletud piirkonnas ladustamisel kontrollida süsinikmonooksiidi ja süsinikdioksiidi taset. Järgige turvameetmeid suletud alale sisenemisel.
Hoiustada originaalpakendis, nõuetekohaselt märgistatud ja tihedalt suletud mahutites kuivas, ventileeritavas kohas. Kaitsta vee ja niiskuse eest. Hoida eemal kuumus- ja süttimisallikatest. Hoida eraldi oksüdeerijatest.
Tahm kottides tuleb panna kuivale alusele, kus oleks välditud deformeerumine või kahjustus ladustamise ajal. Hoia kottide vahel vahemaad võimaldamaks õhuringlust – jahutuseks.
Tahm võib säilitada silos, mis on varustatud vastavate mehaaniliste, või pneumaatilise seadmetega tahma transpordiks.
Ettevaatust: Tühjendatud, puhastamata pakend võib sisaldada tahma jääke ja võib tekitada tule- ja plahvatusohtu.