Väävelhape + lahjendused

Artikli nimi: Väävelhape
Väävelhappe lahjendused: vastavalt tellimusele

Kemikaali nimi: väävelhape

Väävelhappe sünonüümid: lõngaõli, akuhape

Väävelhappe molekulvalem: H2SO4
INDEX: 016-020-00-8
CAS: 7664-93-9
EC: 231-639-5

Väävelhappe kasutusalad: Mitmeotstarbeline tööstuskemikaal: sealhulgas on mõeldud väetiste, tehiskiu, kaprolaktaami, titaandioksiidi, etanooli, aniliin värvi ja paljude teiste ainete tootmiseks.

soovitavVäävelhappe klassifikatsioon:
Ettevaatust
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Väävelhappe kirjeldus:
Olek: Hüdroskoopne õlijas kollakas vedelik (tehniline väävelhape võib omada värvust roosast lillani olenevalt toorainest)
pH < 1, tugevalt happeline, 2 – 5 g/l
külmumispunkt: 3 °C (98%)
keemispunkt: 280 – 330 °C (92%)
leekpunkt:
Suhteline tihedus 20 °C juures: 1,83
Lahustuvus vees (20 °C): Lahustub vees igas vahekorras, lahustumine eksotermiline
Lahustuvus teistes lahustites:

Väävelhappe käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahndeid. Ainet käidelda happekindlate vahenditega. Väldi kokkupuudet ainega, väldi aurude sissehingamist. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided, pese need enne järgmist kasutamist. Lahjendamisel valada hape vette, mitte vastupidi. (Väävelhappe segunemisel veega tekkiv soojus põhjustab tormilist pritsimist). Vältida kemikaali kokkupuudet metallidega (reageerides metallidega tekib gaasiline plahvatusohtlik H2).
Jälgida, et töökoha lähedal on silmaloputusdušš ja esmaabidušš.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.

Väävelhappe ladustamine:
Hoiustada tihedalt suletud ja nõuetekohaselt märgistatud mahutites jahedas ja hästiventileeritavas ruumis eraldi kokkusobimatutes ainetest (orgaaniliste ja redutseerivad ained, alused ja aluselised ained, toit ,sööt jm.) ja eemal kergestisüttivatest materjalidest. Säilitusruumi põrand peab olema happekindel .
Kontsentreeritud väävelhape on hügroskoopne – neelab niiskust