Vesinikperoksiid + lahjendused

Vesinikperoksiid + lahjendused

Artikli nimi: Vesinikperoksiid, alla 50%
Vesinikperoksiidi lahjendused: vastavalt tellimusele
INTEROX AG Bath35

Kemikaali nimi: Vesinikperoksiidi lahus

Vesinikperoksiidi sünonüümid: vesinikülihapend

Vesinikperoksiidi molekulvalem: H2O2
INDEX: 008-003-00-9
CAS: 7722-84-1
EC: 231-765-0

Vesinikperoksiidi kasutusalad: tooraine superoksiidide sünteesil, oksüdeeriv agent, tooraine kummi ja plastiku tootmisel, tooraine tekstiili -, paberi- ja puidutööstuses, söövitusaine elektroonikatööstus, samuti metalli viimistluses, pleegitusaine, tööstusliku vee- ja reoveepuhastuses oksüdeerijana
Vesinikperoksiidi tootja/tarnija on kui biotsiidse toimeaine tarnija kantud BPR artikli 95 kohasesse nimekirja.,

nahaarritussoovitavVesinikperoksiidi klassifikatsioon:
Ettevaatust
H302 Allaneelamisel kahjulik
H315 Põhjustab nahaärritust
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Vesinikperoksiidi kirjeldus:
Olek: kergelt terava lõhnaga värvitu vedelik
pH 1,5 – 4,0
külmumispunkt: -51 °C (50%)
keemispunkt: 114 °C (50%)
leekpunkt:
Suhteline tihedus 20 °C juures: 1,195 g/cm3 (50%)
Lahustuvus vees (20 °C): Lahustub vees igas vahekorras
Lagunemistemperatuur: > 119 °C, stabiliseeritud
oksüdeerivad omadused: Vesinikperoksiid on tugevate oksüdeerivate omadustega.

Vesinikperoksiidi käitlemine:
Vesinikperoksiid on tugevate oksüdeerivate omadustega. Kokkupuutel süttiva materjaliga võib põhjustada selle süttimise. Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahndeid. Väldi kokkupuudet ainega, väldi aurude sissehingamist. Peale käitlemist pese end põhjalikult, eemalda saastunud riided ja loputa need koheselt – süttimisoht.
Pakend avada ettevaatlikult, sisu võib olla rõhu all. Pakendist välja võetud kasutamata materjali ei tohi kunagi pakendisse tagasi panna. Kaitsta ainet saastumise eest.
Jälgida, et töökoha lähedal on silmaloputusdušš ja esmaabidušš.
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.

Vesinikperoksiidi ladustamine:
Hoida ventileeritud jahedas kohas, eemal soojusallikatest ja põlevainetest. Mitte hoida otsese päikesevalguse käes. Mahuti peab olema varustatud kaitseklapi või ventiiliga. Vesinikperoksiid laguneb vee ja hapniku eraldumisega. Vesinikperoksiidi lagunemine võib põhjustada plahvatuse kui mahutil puuduvad õhutusavad. Enne mahuti esimest täitmist ja käitlemist, peab kõik käitlemisrajatise osad, sealhulgas kõik torud, olema põhjalikult puhastatud ja läbi loputatud.
Vältida koos ladustamist koos leeliste, redutseerivate ainete, metallisooladega (lagundamise oht). Vältida koos ladustamist süttivate materjalidega (tuleoht). Vältida koos ladustamist koos orgaaniliste lahustitega (plahvatusoht).